Ưu đãi
từ nhà hàng Meat Two
Meat Two
Lẩu Phan
📍 Nội dung chương trình - Giảm 100K cho bàn đi từ 4 người - Giảm 200K cho bàn đi từ 6 người - Giảm 500K cho bàn đi từ 12 người